VUX V2.3.2 发布日志

Checker

  • [enhance] 支持在单选的情况下第二次点击时变成不选中当前项 #1468

Group

  • [feature] gutter 属性允许为数字类型

XNumber

  • [fix] 修复 min 不存在的判断 #1459

Date

  • [enhance] 无时间参数时返回字符串