VUX V2.7.9 发布日志

Clocker

  • [fix] 修复更新值为非空时报错问题 #2449

Panel

  • [fix] footer.title 为空时隐藏 footer #2476

Picker

  • [fix] 修正 itemClass 拼写错误 #2457

Rater

  • [feature] prop:min 增加最小值 #2439

XInput

  • [enhance] 支持中国联通手机号166号段

Bus

  • [fix] bus 挂载到 this.$vux